सीप परीक्षण मूल्याङ्कनकर्ता पुनर्ताजगी तालीम (Refresher Training) स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना 2076.12.06