सीप परीक्षण केन्द्र (Skill Test Center) प्रमाणीकरण गरिएको सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति (NSTB) र नेपाल ब्यावसायिक योग्यता निर्धारण प्रणाली (NVQS) द्वारा सीप परीक्षण केन्द्र प्रमाणिकरणको लागि मिति २०७५।०८।०९ गते प्रकाशित सूचना अनुसार परिषद्का आंगिक, साझेदार, सरकारी संस्था तथा सम्बन्धन/स्वीकृती प्राप्त निजी संस्थाहरुबाट प्राप्त आवेदनहरुको सीप परीक्षण केन्द्र (STC) प्रमाणीकरण निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड अनुसार प्रस्तावनाको मुल्यांकन एबं स्थलगत भौतिक निरीक्षण गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा तल उल्लेखित संस्थाहरुलाई सीप परीक्षण केन्द्रको रुपमा प्रमाणिकरण गरिएको ब्यहोरा मिति २०७६।१।३० गतेको निर्णय अनुसार जानकारी गराईन्छ । प्रमाणित सीप परीक्षण केन्द्रको अभिमुखिकरण तथा प्रमाण पत्र बितरण कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी समितिको वेभसाईट तथा टेलिफोनबाट गराईने छ ।