सीप परीक्षण कार्यक्रमको तालीका स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना 2076.12.06