प्रमाणीकरणकाे लागी छनाैट भएका सीप परीक्षण केन्द्रकाे स्थलगत निरीक्षण सम्बन्धी सूचना 2076.09.24